PŘEDPIS PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH OCHRANA

UNITA, spol. s r. o.

790 69 Bílá Voda u Javorníka 79
ČR
tel.: 584 413 211

http://www.unita.charita.cz

Ing. Milan Uhlíř

jednatel společnosti
telefon: 724 052 725

Za účelem zajištění transparentnosti při zacházení s osobními údaji při našem podnikání, jsme vytvořili předložený předpis pro zpracování osobních údajů a jejich ochranu. Našim cílem je zvýšit povědomí subjektů údajů o zacházení s osobními údaji, o Vašich právech a našich povinnostech Vaše údaje řádně zabezpečit a informovat Vás o jejich zpracování.

1. Účel zpracovávání osobních údajů

Služby poskytované správcem údajů

Správce údajů poskytuje prodej svačin prostřednictvím on-line obchodu umístěném na internetové adrese www.unita.charita.cz.

Účel zpracovávání osobních údajů

Správce údaj zpracovává osobní údaje:

 1. Zaměstnanců – v souladu se zákonem č. 89/2012, obč. zákoník (v platném znění), zákonem č. 262/2006 zákoník práce a souvisejícími právními předpisy za účelem identifikace a plnění smluvního vztahu
 1. Subjektů údajů – na základě objednávky, kdy jsou zpracovávány jen ty údaje, které jsou nezbytně nutné pro naplnění povinností plynoucí ze smlouvy (předání zboží).
 2. Dodavatelů/ obchodních partnerů – za účelem plnění smluvního vztahu.

Osobní údaje zpracovávané správcem údajů

 1. Zaměstnanci – jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, rodné číslo, adresu současného bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, kvalifikace, státní příslušnost, národnost, zdravotní způsobilost, číslo účtu, číslo OP, zdravotní pojišťovna, srážky ze mzdy, aktuální výše pohledávek, výše mzdy, odpracované hodiny, údaje o rodinném stavu, evidence odvodů do sociálního a zdravotního pojištění a daňová evidence, podpis a další údaje o zaměstnaneckém vztahu a jeho průběhu.
 1. Subjekt údajů – jméno a příjmení (jméno a příjmení dítěte), věk dítěte, třída, kterou dítě navštěvuje, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, v případě fakturace firmám také IČ a adresu. Správce údajů vede seznam, kde eviduje osobní údaje subjektů údajů za účelem poskytnutí služby (tzn. doručení svačiny, z důvodu přehledu o zůstatku kreditu, nebo případném vrácení přeplatku, aj.).
 1. Dodavatelé – jméno a příjmení, titul, e-mailová adresa, IČ, tel. číslo, číslo bankovního účtu.

Způsob zpracovávání osobních údajů a jejich ochrana

 1. Zaměstnanci – neposkytne-li uchazeč o zaměstnání souhlas se zpracováním osobních údajů nad rámec daného účelu (přihlášení se k výběrovému řízení), jsou po skončení výběrového řízení údaje smazány. Zaměstnanci poskytují souhlas se zpracováním osobních údajů ve vstupním dotazníku, který vyplňují a předávají zaměstnavateli při podpisu pracovní smlouvy.
 1. Subjekty údajů – správce systému vede v objednávkovém systému seznamy zákazníků, které si vytvořili uživatelský účet a poskytli správci osobní údaje za účelem zajištění poskytovaných služeb.
 1. Dodavatelé – Správce údajů vede seznamy, kde eviduje údaje dodavatelů, které jsou nezbytné pro plnění smluvního vztahu.

Osobní údaje jsou poskytovány jen po nezbytně potřebnou dobu a jen pro účely, pro které byly údaje poskytnuty.

Správce údajů je oprávněn zpracovávat osobní údaje automatizovaně i manuálně a to také prostřednictvím určených zpracovatelů. Osobní údaje jsou zpřístupněný pouze oprávněným osobám, tj. jednatelce podniku, mistrové výroby, účetní, která je pověřena vedením účetnictví sociálního podniku nebo zástupcům kontrolního orgánu z důvodu čerpání dotačních prostředků na provoz podniku z OP Zaměstnanost. Na vyžádání je prodávající povinen poskytnout Vaše osobní údaje také státním orgánům (např. Policie nebo státní úřady v rámci prováděných kontrol). Všechny oprávněné osoby s přístupem k osobním údajům jsou zavázány povinností mlčenlivosti, a tato povinnosti trvá i po ukončení jejich činnosti pro Unita, s.r.o.

Osobní údaje zpracovávané Unitou nejsou předávány do třetích zemí., tj. mimo země EU a EHP, ani mezinárodním organizacím.

Nikdo z uvedených zpracovatelů není oprávněn využívat poskytnuté osobní údaje pro své vlastní, marketingové či jakékoli jiné účely.

Minimalizace údajů a omezení uložení

Správce údajů omezuje zpracování údajů na rozsah nezbytný pro účely zpracování. Správce údajů neuchovává osobní údaje po dobu delší než je nezbytné s ohledem na účely zpracování, resp. Po kterou je povinna osobní údaje uchovávat. Správce údajů dodržuje povinnost archivovat stanovené osobní údaje po vymezenou dobu, např. pro účely daňové kontroly, ověření nároků v rámci důchodového nebo nemocenského pojištění nebo z důvodu užití finančních prostředků z dotačního programu.

Správce údajů minimalizuje činnosti zpracování osobních údajů na nezbytný rozsah  a zpracování provádí po dobu nezbytnou pro účely zpracování. Správce údajů zavádí za účelem minimalizace zpracování  alespoň následující vhodná opatření:

 1. Při obdržení osobních údajů tyto třídí a neukládá či začerňuje, které jsou nepotřebné.
 2. Pravidelně prochází spisy zaměstnanců a uživatelské účty a nepotřebné údaje vymazává nebo skartuje.
 3. Při převodu již neaktivních spisů do archivace třídí osobní údaje v nich obsažené a začerňuje či skartuje nepotřebné.
 4. Řídí se svým archivačním řádem, který zohledňuje zákonem stanovené doby archivace.

Správce údajů zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání. U úspěšných uchazečů se předložené životopisy a další dokumenty stávají součástí osobního spisu zaměstnance.

U neúspěšných uchazečů op zaměstnání uchovává správce údajů životopisy max. po dobu dvou let pro účely případného pozdějšího oslovení zájemce. Poté správce údajů případně ponechá inofrmaci o tom, která osoba se u ní ucházela o zaměstnání a jaký byl výsledek výběrového řízení (a důvod výsledku).

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo:

 1. Na přístup k osobním údajům
 2. požádat správce údajů nebo zpracovatele o vysvětlení, pokud se domnívá, že provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování.
 3. Na výmaz osobních údajů, nejsou –li potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány.
 4. Na přenositelnost osobních údajů
 5. Obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

2. Webové služby:

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší e-mailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, e-mailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

S kým sdílíme vaše údaje

Pokud požadujete obnovení hesla, vaše adresa IP bude uvedena v e-mailu pro obnovení hesla.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Závěrečná ustanovení

Předpis pro zpracování osobních údajů a jejich ochrana nabývá účinností dnem 25.5.2018 a je k dispozici na internetových stránkách wwww.unita.charita.cz

Schváleno dne 24.5.2018

Ing. Milan Uhlíř